Nākotnes pilsēta

Nakotnes pilsetas projekta ideja dzima pec atklatas diskusijas „Zalais redzejums: Riga – Eiropas Zala galvaspilseta” 2010. gada 14. aprili, ko organizeja biedribas „Latvijas Vides zinatnes studentu apvieniba” un „Latvijas Zala josta” sadarbiba ar Rigas domi un Vides ministriju. Lai gan diskusijas bedigais secinajums bija, ka Riga tuvakaja nakotne neklus par Eiropas Zalo galvaspilsetu, radas ari ideja, ka veicinat Rigas un citu Latvijas pilsetu ilgtspejigu attistibu.

Idejas pamata ir konkursa organizešana, kura rezultata kadai no Latvijas pilsetam vai apdzivotajam vietam tiktu pieškirts goda nosaukums „Nakotnes pilseta”.

Šads lokals konkurss Latvija ir nepieciešams tapec, ka Eiropas Komisijas organizetaja konkursa „Eiropas Zala galvaspilseta” (turpmak – Eiropas konkurss) var piedalities tikai Riga, jo parejas Latvijas pilsetas neatbilst Eiropas konkursa izvirzitajiem kriterijiem nepietiekama iedzivotaju skaita del. Tadejadi Eiropas konkurss nerada iekšejo konkurenci Latvija.
 
"Latvijas Nakotnes pilsetas" goda nosaukums liks sasparoties visam Latvijas pilsetam, radot savstarpeju veseligu konkurenci. Goda nosaukumu sanems pilseta ar visparliecinošakajiem ilgtspejigas attistibas raditajiem.
 
Un tagad pasapnosim. Kada tad izskatas Nakotnes pilseta? Vai ar krasainam atkritumu tvertnem uz katra ielas stura?
 
Nakotnes pilseta ir vieta, kura dzivo laimigi un apmierinati cilveki. Ta ir vieta, kura katrs jutas labi. Nakotnes pilseta ir sakopta vide, rosiga, bet nesteidziga gaisotne, cilveki parvietojas ar kajam, velosipediem, skrejriteniem, skritulslidam, skrituldeliem un dažadiem citiem nemotorizetiem braucamrikiem pa ertam platam ietvem un ipašiem celiniem. Uz ielam ir neparasti daudz cilveku ratinkreslos, kas dodas ikdienas gaitas tikpat rosigi ka parejie. Automašinu ir maz , tas ir mazas un energoefektivas – zuzina pa ielam klusi un cakli ka bitites, nekur nemana parpilditas automašinu stavvietas. Ik pec paris minutem, dzidri zvanidams, garam pabrauc tramvajs. Kada sieviete stumdama mazuli ratinos, ieiet pa lielas ekas platajam durvim. Eku rota virsraksts „Nakotnes pilsetas dome”. Pec briža sieviete smaididama iznak ara un, sarunadamas ar mazuli, dodas uz netalu esošo parku, iestumj mazula ratinus plaša nojume ipaša nodalijuma un aizver nodalijuma durtinas. Mazulis spiegdams aizskrien rotalu laukuma virziena un sieviete, joprojam smaididama, vinam seko. Turpat parka zaliena satupuši jaunieši jautri sarunajas. Verotaja skatienu piesaista biežas norades uz labiericibam, kuras ir pieejamas katra kvartala.
 
Ta ir redzama Nakotnes pilsetas dala. Bet verotaja skatienam paliek apsleptas skolas, augstskolas, interešu klubi un ipašas tikšanas vietas dažada vecuma un interešu cilvekiem. Šaja pilseta ikvienam cilvekam ir vieta, kur istenot savus sapnus, vieta, kur stradat, vieta, kur satikties, vieta, kur atpusties, vieta, kur attistit sevi. Šis pilsetas pašvaldiba ir atverta katrai iedzivotaju iniciativai, ta nekavejas ar sapratigu uzlabojumu istenošanu, pakalpojumus sanemt ir erti un atri.
 
Nakotnes pilsetas energijas vajadzibas nodrošina energoefektivas majas ar saules baterijam un kolektoriem uz jumta, mikroturbinam, modernu atkritumu sadedzinašanas iekartu un kogeneracijas staciju, kas darbojas ar biomasas kurinamo. Šis pilsetas iedzivotajiem un uznemejiem ir izdevigi taupit resursus un rupeties par vidi, jo vini par to sanem ieverojamas nodoklu atlaides un citus labumus. Patiesiba šads dzivesveids Nakotnes pilsetas iedzivotajiem ir kluvis pašsaprotams. Vini vairs neaiznemas no saviem berniem. Vini atstaj nakamajam paaudzem to, kas tam pienakas. Vini ir sakuši atdot lielo cilveces paradu nakamajam paaudzem. Nakotnes pilseta ir pilseta ar nakotni...